សាលា អលណេសិន មានបង្រៀន ៣ កម្រិតសិក្សា៖ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ថ្នាក់បឋមសិក្សា ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា។ ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ! រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៧:៣០ព្រឹក-ម៉ោង៤:០០រសៀល សូមអរគុណ។

Admission​​

Admission to Middle & High School (កម្រិតអាយុសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា)

-កម្រិតមធ្យមសិក្សាមានចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ រហូតថ្នាក់ទី១២ ហើយទទួលសិស្សចាប់ពីអាយុ១៣ឆ្នាំ រហូតដល់អាយុ១៨ឆ្នាំ។

  • ថ្នាក់ទី៧         :១២-១៣ ឆ្នាំ
  • ថ្នាក់ទី៨         :១៣-១៤ ឆ្នាំ
  • ថ្នាក់ទី៩         :១៤-១៥ ឆ្នាំ
  • ថ្នាក់ទី១០       :១៥-១៦ ឆ្នាំ
  • ថ្នាក់ទី១១       :១៦-១៧ ឆ្នាំ
  • ថ្នាក់ទី១២       :១៧-១៨ ឆ្នាំ

ចំណាំ៖ ចំពោះសិស្សថ្មីត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងចូល មុននឹងទទួលយកទៅកម្រិតណាមួយ។