សាលា អលណេសិន មានបង្រៀន ៣ កម្រិតសិក្សា៖ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ថ្នាក់បឋមសិក្សា ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា។ ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ! រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៧:៣០ព្រឹក-ម៉ោង៤:០០រសៀល សូមអរគុណ។

Admission​​

Admission to Kindergarten (កម្រិតអាយុសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា)

-កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា សាលាមានបង្រៀនចាប់ពីមត្តេយ្យទី១ ដល់មត្តេយ្យទី៣ ហើយទទួលសិស្សចាប់ពីអាយុ ៣ឆ្នាំ រហូតដល់ក្រោម ៦ឆ្នាំ ។

  • មត្តេយ្យទី១         :៣-៤ឆ្នាំ
  • មត្តេយ្យទី២         :៤-៥ឆ្នាំ
  • មត្តេយ្យទី៣         :៥-៦ឆ្នាំ